İstanbul içi aynı gün 18'00'a kadar teslimat (Bazı mahalle ve ilçelere aynı gün teslimat yapılamamaktadır. Ürün sayfasında gönderim yeri seçiminde belirtilmektedir) 

BURADAN
BAŞLAYIN

KVKK BİLGİLENDİRMESİ

KVKK VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR : 1.NEMA BAHÇE KÜLTÜRLERİ

2.ALICI

KONU : 6698 Sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kişissel verilerle ilgili tüm aşamalarda yürürlükte

olan tüm hukuki ilişkinin uygulanması ve sürdürülmesi ile tarafların girebileceği her türlü ticari ilişki,iş ilişkisi

veya iş birliği,tüm iş ve hizmetlerle ilgili tarafların bütün bu süreçlerde aktarımını yaptıkları kişisel verilerin

korunmasına ilişkin olarak hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkindir.

Taraflar faaliyetlerinin yürütülmesine bağlı olarak veri sorumlusu ve/veya veri işleyen sıfatına sahip olabileceklerini kabul ederler.

Tanımlar

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı,etnik kökeni,siyasi düşüncesi,felsefi inancı,dini,mezhebi veya diğer inançları,kılık ve kıyafeti,

dernek,vakıf yada sendika üyeliği,sağlığı,cinsel hayatı,ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri

ile biyometrik ve genetik verilerini ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan yada herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak

kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,kaydedilmesi,depolanması,muhafaza edilmesi,değiştirilmesi

yeniden düzenlenmesi,açıklanması,aktarılması,devralınması,elde edilebilir hale getirilmesi,sınıflandırılması

yada kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin,bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini ifade eder.

Verbis: Veri sorumluları sicil bilgi sistemini ifade eder.

Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini;

kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi,veri kategorisi,aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve

kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini,yabancı ülkelere aktarımı ön görülen kişisel

verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanterini ifade eder.

Veri İhlali : İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesini ifade eder.

Diğer tanım ve kısaltmalar için 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanun ve kişisel verileri koruma kurumunun çıkardığı yönetmelik,tebliğ,karar

ve rehberlerdeki tanım ve kısaltmalar geçerlidir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.


Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme;

6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Paylaştığınız kişisel veriler,

· Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;

· 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;

· Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;

· Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir. Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme Yukarıda belirtilen amaçlarla, Firmamız ile paylaştığınız

kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; başta Firmamızın e-ticaret altyapısını sağlayan Lisa Web. olmak üzere, tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir

Kişisel verilerinizin toplanma şekli kişisel verileriniz,

· Firmamız internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

· Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

· Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

· Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

KVKK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz

KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Kişisel verilerin saklanması ve korunması

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Firmamızın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Firmamızın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir: Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir., İstanbul adresinde bulunan www.nemacicek.com. KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur. Firmamız tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir. Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Gizlilik Sözleşmesi

1.Taraflar işbu sözleşme ile kişisel verileri Anayasanın 20’nci maddesindeki “Özel Hayatın Gizliliği”, “Kişisel Verilerin Korunması” ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerini, ilgili yönetmelik ve mevzuatları gözeterek aktarmayı, muhafaza etmeyi ve hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla alınan her türlü idari ve teknik tedbire uyum sağlayacağını kabul ve taahhüt ederler.

2. Veri işleyen, kişisel veri aktarımını, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak politikada belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılabilir. Bunun dışında kişisel verileri 3. Bir kişiye aktarmanın söz konusu olduğunda veri işleyen veri sorumlusunu ispat edilebilir, şekilde bilgilendirmeli ve onayını almalıdır. Veri işleyenin 3. Kişilerle yapacağı sözleşmede asgari olarak veri sorumlusu ile yaptığı bu sözleşmedeki hükümleri içermesi gerekmektedir.

3. Taraflar işbu sözleşme gereği, kişisel verilerin karşılıklı aktarımında ve işlenmesinde KVK kanununun ve ilgili mevzuatların doğrultusunda ve iki tarafında şirket politikaları çerçevesinde özen, sadakat, doğruluk ve dürüstlük ilkelerine uyacaklarını taahhüt ederler.

4.Taraflar kendi çalışanın ve ortaklarının veya hâkim veya bağlı şirketlerinin ya da taşeronlarının veya tedarikçilerinin ve bu bunların çalışan ve ortaklarının iş bu gizlilik sözleşmesi hükümlerine aykırı eylem ve davranışlarından bizzat sorumlu olacaktır. Çalışanın işten ayrılmış olması ya da taşeron veya tedarikçi ile çalışmanın sona ermiş olması ilgili tarafın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

5.Sözleşmeye konu olan kişisel verilere yetkisiz erişimin olması veya kişisel verilerin sözleşmeye aykırı olarak 3. kişiler tarafından erişilebilir hale gelmesi gibi veri ihlal durumları oluştuğu takdirde, ihlali öğrendikten hemen sonra ihlali veri sorumlusuna bildirmek ve doğan zararı azami miktara indirmek için gereken her türlü bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin sağlayacaktır.

6. Sözleşme süresi içerisinde aktarılan kişisel verileri sözleşmenin sona ermesi halinde, ilgili şartlar yerine getirildiğinde ya da kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasını takiben, sözleşme kapsamında elde edilen kişisel verileri mevzuata uygun şekilde, mevzuatta belirtilen süreler içinde imha politikalarına uygun olarak silinecek veya yok edilecektir.

7.Sözleşme süresince veri işleyenin, sözleşmede yer alan taahhütlerini yerine getirmesini etkilemesi muhtemel bir mevzuat değişikliği yapılması hallerinde, durumu veri aktarana derhal bildirir ve bu durumda veri aktaranın veri aktarımını askıya alma ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacağını kabul eder.

8.Veri sorumlusuna yapılacak olan başvurularla, ilgili kişinin veri sorumlusundan işlenen ve aktarımı yapılan kişisel verilerinin imha edilmesini talep ettiği takdirde, veri sorumlusu veri işleyene ilgili kişinin talebini bildirdikten sonra veri işleyen aktarılan kişisel verileri imha etmek zorundadır. Veri sorumlusunun tebliğine rağmen imha edilmemesi halinde sorumluluk veri işleyene ait olacaktır.

9. Taraflar gerek kendi çalışanları gerekse 3. taraflarca kişisel verilere yetkisiz bir şekilde erişilmesini, işlenmesini ve kişisel verilerin kendisine aktarım amacı dışında kullanılmasını önlemek için mevzuatta öngörülen önlemleri almakla yükümlüdür. Taraflardan her biri, kanun, ilgili mevzuat ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yükümlülükler ile gereken tüm hukuki, idari ve teknik tedbirleri yerine getirmekle yükümlüdür.

10. İlgili mevzuatta meydana gelebilecek değişikler sebebiyle işbu sözleşmenin ve/veya kişisel verileri koruma politikalarının düzeltilmesi gerekirse, taraflar söz konusu değişiklikleri en kısa sürede yapacaktır. Değişiklik yapılması gereken kısımlar yeni yasal düzenlenmenin yürürlük tarihi ile yeni mevzuata uygun şekilde uygulanacaktır.

11. İşbu sözleşme sürecinde veya sözleşmenin sona ermesinden sonra da devam edeceği, görev devam ederken ya da sonrasında yapacağı kişisel veri ihlallerine yönelik eylemi gerçekleştiren kişi veya kişiler hakkında;

a. TCK 135-140 maddeleri kapsamında suç oluştuğu takdirde ihbarda bulunma,

b. TMK 123,124,125 maddelerine göre tazminat sorumluluğu,

c. 6698 sayılı kanunun 11. Maddesi gereği ilgili kişiye veri sorumlusu olan taraf tazminat ödemek zorunda kalırsa rücuen tazmin sorumluluğu doğabileceği bildirilmiştir.

12.Taraflar sözleşme kapsamında işlenen kişisel verileri kişisel verileri koruma kanunu, ilgili yönetmelik, mevzuat ve iş bu sözleşmenin gerektirdikleri haricindeki kişi veya kişilere açıklayamaz. Bu yükümlülük sözleşmenin sona ermesinden sonra da devam eder.

NEMA BAHÇE KÜLTÜRLERİ - ALICI

Whatsapp Destek